Спестявате3.09 лв.
Код: 6.296-110.0

13.90 лв.

Най-добра цена за 30 дни: 13.90 лв.

[dcaw_wishlist_button]
Купи сtbi bank logo
на вноски започващи от 0.52 лв.
Категория:
Описание

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Характеристики и предимства
Сухо, без следи, без ивици
Добри овлажняващи свойства
Приятен и свеж цитрусов аромат
Повърхностно биоразградим съгласно OECD
Спецификации

Технически данни

Тегло 0.3 кг
Размери 5 × 5 × 21 см
Количество опаковка

250

Области на приложение
Автомобилни стъкла

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “RM 672 , Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *